ASSOCIATE TRAINEENA DISPUTE RESOLUTION -RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja Dispute Resolution -ryhmä tekee?
Tyypillinen Dispute Resolution -ryhmän eli DR- tai riidanratkaisuryhmän toimeksianto on toimia päämiehen asiamiehenä riita-asian oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä. Päämiehet ovat lähes poikkeuksetta liikeyrityksiä, ja ne toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla. Usein riitatilanteissa on kyse väitetyistä sopimusrikkomuksista ja vahingonkorvausvaatimuksista, mutta toimeksiannot voivat liittyä lähes mihin tahansa oikeudenalaan. Dispute Resolution -ryhmän hoitamat riitatoimeksiannot liittyvät tyypillisesti esimerkiksi yrityskauppoihin, osakassopimuksiin, rakennushankkeisiin, kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvausvaatimuksiin tai johdon vastuukysymyksiin. Ryhmässä hoidetaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä.

Dispute Resolution -ryhmä hoitaa myös insolvenssioikeudellisia toimeksiantoja, joissa tehtävänä on avustaa päämiehiä usein esimerkiksi velkojina insolvenssimenettelyissä. Lisäksi Dispute Resolution -ryhmä avustaa päämiehiä elinkeinoelämään liittyvissä merkittävissä rikosoikeudellisissa toimeksiannoissa, kuten yrityssalaisuuksiin, lahjontaan ja ympäristöasioihin liittyvissä laajoissa rikosoikeudenkäynneissä.

Dispute Resolution -ryhmän toimeksiannot voivat siis koskea lähes kaikkea mahdollista elinkeinoelämässä tapahtuvaa, mutta immateriaalioikeus- ja veroriidat hoidetaan kuitenkin Hannes Snellmanilla niihin erikoistuneissa ryhmissä.

Usein toimeksiannon hoitaminen alkaa jo ennen minkään menettelyn käynnistymistä esimerkiksi vaatimuskirjeiden laadinnalla tai sellaisiin vastaamisella. Työnkuvaan kuuluvat lisäksi asiakkaiden avustaminen esimerkiksi vastuunrajoitusehtojen tai riidanratkaisulausekkeiden laadinnassa sekä koulutus ja konsultointi esimerkiksi compliance-liitännäisissä asioissa. Dispute Resolution -ryhmä tekee suhteellisen paljon yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa.

Mitkä ovat traineen tehtävät Dispute Resolution -ryhmässä?
Traineen tehtäviin kuuluvat erityisesti oikeudelliset selvitystehtävät ja asiakirjojen, kuten muistioiden, vaatimuskirjeiden sekä oikeudenkäyntikirjelmien laadinta tai näissä avustaminen. Lisäksi tehtäviin voi kuulua esimerkiksi laajojen asiakirjakokonaisuuksien projektinhallintaa. Koska Dispute Resolution -ryhmän työnkuvaan kuuluu olennaisesti asiamiehenä toimiminen oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä, on pyrkimyksenä, että trainee pääsee mahdollisuuksien mukaan myös seuraamaan istuntoja. Dispute Resolution -ryhmässä työskennellään suomeksi todennäköisesti enemmän kuin muissa toimintaryhmissä, mutta työssä tarvitaan myös englantia.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
Erityisesti Dispute Resolution -ryhmässä arvostetaan kiinnostusta riidanratkaisutyötä kohtaan. Ryhmän työssä tarvitaan loogista päättelykykyä, kykyä analysoida erilaisia tilanteita ja havaita, mistä näissä on oikeudellisesti kyse. Koska toimeksiannot voivat koskea mitä moninaisimpia oikeudenaloja, hyvä juridinen yleissivistys on eduksi. Traineessa arvostetaan myös tarkkuutta ja huolellisuutta, hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä argumentointitaitoja. Hyvä trainee uskaltaa myös ajatella itse ja tuoda ajatuksiaan esiin.